Písomná informácia pre používateľa

Vertigoheel

tablety

Homopatický liek

Anamirta cocculus D4, Conium maculatum D3,Ambra grisea D6, Petroleum rectificatum D8

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Vertigoheel a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vertigoheel
3. Ako užívať Vertigoheel
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vertigoheel
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Vertigoheel a na čo sa používa?

Vertigoheel tablety je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Vertigoheel tablety sa používajú na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu  pri závratoch rôzneho pôvodu.  

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online  

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vertigoheel

Neužívajte Vertigoheel

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať Vertigoheel, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom. Informujte lekára o výskyte nežiaducej reakcie ako aj o začiatku tehotenstva.

Iné lieky a Vertigoheel
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Užitie predpísanej dávky tabliet Vertigoheel nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vertigoheel obsahuje laktózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

3. Ako užívať Vertigoheel?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob používania:
Tabletu nechajte voľne rozpustiť v ústach. Užívajte pred jedlom.

Dĺžka liečby:
Pri užívaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Vertigoheel, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Vertigoheel:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať tablety Vertigoheel:
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Vertigoheel

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a etikete po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Použiteľnosť lieku po prvom otvorení liekovky nie je nijako obmedzená v prípade, že po jej otvorení a užití predpísaného množstva lieku bola liekovka riadne uzatvorená.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vertigoheel obsahuje?
Liečivá sú Anamirta cocculus (Anamirta metlinovitá) D4 210,0 mg, Conium maculatum (Bolehlav škvrnitý) D3 30,0 mg, Ambra grisea (Šedá ambra) D6 30,0 mg, Petroleum rectificatum (Petrolej) D8 30,0 mg v 1 tablete. 

Ďalšie zložky sú:
stearát horečnatý, monohydrát laktózy.

Ako vyzerá Vertigoheel a obsah balenia:
Vertigoheel tablety sú okrúhle, bielej, až žltkastobielej farby. Liek sa dodáva v nepriehľadných bielych liekovkách valcovitého tvaru z plastickej hmoty s uzáverom, s obsahom 50, 250 a 750 tabliet, v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“ a s písomnou informáciou pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava
tel.: +421-2/52 73 32 93
e-mail: info@schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.